คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน
Admin Login
 Username :
 Password :
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  ไฟล์แนบ.. 2017-10-12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน รถบรรทุกดีเซล 1 คน  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเด่น หมู่ที่ 7  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางถังเก็บน้ำ หย่อมดอยแอก บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
รายชื่อผู้มาซื้อซองประมูลซื้อด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-09-01
รายชื่อผู้มาซื้อซองและผู้มายื่นซองสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)   ไฟล์แนบ.. 2017-09-01
ปร4ปร5โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559  ไฟล์แนบ.. 2017-06-16
ราคากลางนและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านแม่ลายดวงจันทร์  2017-05-26
ราคากลางนและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านตีนตก  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนางจันทร์ ต๋าฝั้น)  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนางเอ้ย สีนวน)  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนายนุ กว้าง)  2017-05-26
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบและเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด หมู่ 9  ไฟล์แนบ.. 2016-12-01
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์  ไฟล์แนบ.. 2016-11-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์  ไฟล์แนบ.. 2016-11-21
กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2558  2016-06-15
ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2016-04-21
รายชื่อผู้ซื้อซองและรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการประปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2016-04-19
ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,5,6,7, และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีตกลงราคา  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1   ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1   ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-16
ราคากลางและตางรางแสดงวงเงิน ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558  ไฟล์แนบ.. 2015-09-11
ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558  ไฟล์แนบ.. 2015-09-11
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-28
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ(ราคากลาง)จำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ(ตารางแสดงวงเงิน)จำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯจำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
แจ้งประชาสัมพันธ์เบอรโทรศัพท์ อบต.นาคอเรือ  2015-07-29
โครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. 8 โครงการ(ราคากลาง)  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการสอบราคาก่อสร้าง(ตารางแสดงวงเงินบประมาณและราคากลาง)  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2556  ไฟล์แนบ.. 2013-03-11
พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9  2013-02-19
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต. นาคอเรือ  2013-02-18
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ"5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 "  2012-12-06
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555  2012-12-06

โครงการ "รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายด้วยใจภักดิ์"

โครงการพลังสีขาว ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่1
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางถนน หมู่ 8(ซอยบ้านนายก้อนแก้วฯ)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถนน คสล หมู่ 10 ซอยบ้านนายนิคม วันนา
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.