คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
Admin Login
 Username :
 Password :
 
กำหนดการโครงการออกฉีดวัคชีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว   2020-05-29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2020-05-13
โครงการขยายผิวจราจร บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 (ทางไปถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน)  ไฟล์แนบ.. 2020-05-08
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเด่น หมู่ที่7 (ซอยบ้านนางสาวดารารัตน์ ริยะนา)  ไฟล์แนบ.. 2020-05-08
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเด่น หมู่ที่7(ซอยบ้านายสมเกียรติ์ ธิต๊ะ)  ไฟล์แนบ.. 2020-05-08
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายนิคม วันนา)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10(ซอยบ้านนางคำน้อย คะปานา)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่10(ซอยทางไปถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-27
ราคากลางโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านเด่น ม.7  ไฟล์แนบ.. 2020-04-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2020-04-16
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตีนตก ม.8 (ซอยบ้านนายที ต๋าฝั้น)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-10
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายพงศกร ต๋าฝั้น)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-10
ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านหลังท่อ ม.1  ไฟล์แนบ.. 2020-04-07
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3  ไฟล์แนบ.. 2020-04-07
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นโรงจอดรถน้ำอเนกประสงค์อบต.  ไฟล์แนบ.. 2020-04-07
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคอเรือ หมู่ที่2 (ทางไปฝายแม่ป่าไผ่)  ไฟล์แนบ.. 2020-04-07
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2020-03-30
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งหลวง ยาว 122 เมตร บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2020-03-23
ราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10   ไฟล์แนบ.. 2020-03-19
ราคากลางจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดอยแอก หมู่ที่ 2  ไฟล์แนบ.. 2020-03-19
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2020-04-07
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 (ทางเข้าหมู่บ้าน)  ไฟล์แนบ.. 2020-03-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านางสาวชลธิชา ปู่ดาว)  ไฟล์แนบ.. 2020-03-12
ราคากลางโครงการปรัปบรุงคลองส่งน้ำ ม.1 ยาว 9.00 เมตร   ไฟล์แนบ.. 2020-03-11
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งหลวง หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2020-03-06
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 (ทางไปวัดตีนตก)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่งูด หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสุขจันทร์ แดงแก้ว)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5(ทางไปพื้นที่ทำการเกษตร)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5(ซอยบ้านนายจั๋นติ๊บ ผัดแก้ว)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10(ทางไปพื้นที่ทำการเกษตร)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายพิสุทธิ์ ผัดแก้ว)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายคำต๋า หล้าเป็ง)  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อน้ำ คสล.สำหรับเลี้ยงสัตว์ พร้อมเจาะบ่อน้ำตื้น บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3  ไฟล์แนบ.. 2020-02-12
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก ศพด.แม่ลายดวงจันทร์  ไฟล์แนบ.. 2019-10-01
ราคากลางโครงการซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือเป็นอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ  ไฟล์แนบ.. 2019-09-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำของสระเก็บน้ำ บ้านเด่น หมู่ที่ 7  ไฟล์แนบ.. 2019-09-10
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2019-09-10
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านห้วยฝางหมู่ที่ 4  ไฟล์แนบ.. 2019-09-09
ราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเด่น หมู่ 7  ไฟล์แนบ.. 2019-09-03
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2019-08-29
ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ห้วยฝาง หมู่ 4  ไฟล์แนบ.. 2019-08-23
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่งูด หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสุขจันทร์ แดงแก้ว)  ไฟล์แนบ.. 2019-08-21
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล. จำนวน 3 จุด บ้านแม่งูด  ไฟล์แนบ.. 2019-08-05
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและปรับปรุงระบบส่งน้ำ บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2019-07-26
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเด่น หมู่ 7  ไฟล์แนบ.. 2019-06-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคอเรือ หมู่ 2(ถนนข้างหอสูงประปาหมู่บ้าน)  ไฟล์แนบ.. 2019-06-21
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่ บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 4  ไฟล์แนบ.. 2019-06-17
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายแม่ป่าไผ่ บ้านนาคอเรือ หมู่ 2  ไฟล์แนบ.. 2019-06-17
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561  ไฟล์แนบ.. 2019-06-07
ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านตีนตก หมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2019-06-06
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3  ไฟล์แนบ.. 2019-05-21
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนางรัตนา)  ไฟล์แนบ.. 2019-05-17
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายเปา พันธุ์วนาไพศาล)  ไฟล์แนบ.. 2019-05-17
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคลองส่งน้ำเชื่อมระหว่างถนน คสล.กับวัดบ้านเด่น  ไฟล์แนบ.. 2019-05-08
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบางส่วน บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางอุรา)  ไฟล์แนบ.. 2019-04-24
ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 7 (ถนนเชื่อมสะพานทางเข้าประตูด้านข้างวัดบ้านเด่น) ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียง  ไฟล์แนบ.. 2019-04-24
ราคากลางโครงการขุดลอกทรายให้น้ำไหลวนมายังเครื่องสูบน้ำนาเกรียน บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1   ไฟล์แนบ.. 2019-04-04
ราคากลางโครงการขุดลอกทรายเพื่อให้น้ำไหลวนไปยังเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านเด่น  ไฟล์แนบ.. 2019-04-04
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3(ซอยบ้านนายสมพักต์ ปุ๊ดปา)  ไฟล์แนบ.. 2019-03-25
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำทุ่งหลวง บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2019-03-25
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำท่าหางก่าง บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2  ไฟล์แนบ.. 2019-03-25
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายคำสุข จ๊ะดี)  ไฟล์แนบ.. 2019-03-20
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายพรหมมินทร์ อินตาเต็ม)  ไฟล์แนบ.. 2019-03-20
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป่าไผ่ (ซอยข้าง ศพด.แม่ป่าไผ่)  ไฟล์แนบ.. 2019-03-20
ราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับเกลี่ยดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2019-02-11
ราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านเด่น หมู่ 7   ไฟล์แนบ.. 2018-12-28
ราคากลางโครงการขุดลอกทรายเพื่อให้น้ำไหลวนไปยังเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านเด่น  ไฟล์แนบ.. 2018-12-28
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ 5 (ซอยบ้านนายแดง เครือวงศ์ทอง)  ไฟล์แนบ.. 2018-12-26
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ 5 (ซอยบ้านนางเอ้ย ผัดแก้ว)  ไฟล์แนบ.. 2018-12-26
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านห้วยฝาง หมู่ 4 (ซอยบ้านนายเป็ด ดอกป๋อ  ไฟล์แนบ.. 2018-12-26
ติดตั้งระบบส่งน้ำเอนกประสงค์ อบต นาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2018-09-19
ก่อสร้างรั้วหนามล้อมสระน้ำ อบต นาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2018-09-19
ราคากลางและตารางแสดงวงเงิน บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ 10 (ซอยข้างบ้านนางคำหน้อย คะปานา)  ไฟล์แนบ.. 2018-09-18
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแม่งูด หมู่ 6 (ซอยบ้านนายอินจันทร์ หล้าก้อน)  ไฟล์แนบ.. 2018-09-18
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแม่งูด หมู่ 6 (ซอยหลังบ้านนายวันไชยศรีนวน)  ไฟล์แนบ.. 2018-09-18
ราคากลางโครงการซ่อมแซมปั้มน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านหลังท่อ  ไฟล์แนบ.. 2018-07-11
ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำของสระเก็บน้ำ บ้านหลังท่อ  ไฟล์แนบ.. 2018-07-11
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหลังท่อ บ้านนาคอเรือ และบ้านใหม่ยุงทอง  2018-07-06
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560  ไฟล์แนบ.. 2018-06-08
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล แม่ป่าไผ่  ไฟล์แนบ.. 2018-05-30
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งนาตาล บ้านนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2018-05-29
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 3 5 6  ไฟล์แนบ.. 2018-05-29
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มบ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3  2018-03-13
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นาคอเรือ  2018-02-27
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ทางลงสนามกีฬา อบต.นาคอเรือ  2018-02-27
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  ไฟล์แนบ.. 2017-10-12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน รถบรรทุกดีเซล 1 คน  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเด่น หมู่ที่ 7  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางถังเก็บน้ำ หย่อมดอยแอก บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2  ไฟล์แนบ.. 2017-09-28
รายชื่อผู้มาซื้อซองประมูลซื้อด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-09-01
รายชื่อผู้มาซื้อซองและผู้มายื่นซองสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)   ไฟล์แนบ.. 2017-09-01
ปร4ปร5โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2017-08-23
เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ไฟล์แนบ.. 2017-08-21
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559  ไฟล์แนบ.. 2017-06-16
ราคากลางนและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านแม่ลายดวงจันทร์  2017-05-26
ราคากลางนและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านตีนตก  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนางจันทร์ ต๋าฝั้น)  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนางเอ้ย สีนวน)  2017-05-26
ราคากลางและปร4ปร5โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่6(ซอยบ้านนายนุ กว้าง)  2017-05-26
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบและเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด หมู่ 9  ไฟล์แนบ.. 2016-12-01
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์  ไฟล์แนบ.. 2016-11-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์  ไฟล์แนบ.. 2016-11-21
กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2558  2016-06-15
ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2016-04-21
รายชื่อผู้ซื้อซองและรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการประปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลนาคอเรือ  ไฟล์แนบ.. 2016-04-19
ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,5,6,7, และหมู่ที่ 8  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีตกลงราคา  ไฟล์แนบ.. 2016-03-23
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1   ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1   ไฟล์แนบ.. 2015-10-21
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1  ไฟล์แนบ.. 2015-10-16
ราคากลางและตางรางแสดงวงเงิน ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558  ไฟล์แนบ.. 2015-09-11
ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558  ไฟล์แนบ.. 2015-09-11
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-28
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ(ราคากลาง)จำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ(ตารางแสดงวงเงิน)จำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯจำนวน 6 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-08-17
แจ้งประชาสัมพันธ์เบอรโทรศัพท์ อบต.นาคอเรือ  2015-07-29
โครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. 8 โครงการ(ราคากลาง)  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการสอบราคาก่อสร้าง(ตารางแสดงวงเงินบประมาณและราคากลาง)  ไฟล์แนบ.. 2015-07-03
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2556  ไฟล์แนบ.. 2013-03-11
พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9  2013-02-19
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต. นาคอเรือ  2013-02-18
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ"5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 "  2012-12-06
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555  2012-12-06

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

โครงการ"รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ถนน คสล บ้านห้วยฝาง (ซอยบ้านนายกองคำ หวีแก้ว)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง อาคารผลิตน้ำดื่ม บ้านห้วยหินดำ หมู่ 3
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ถนน คสล บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ 10(ซอยบ้านนายเงิน วังแก๋)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่1
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.