คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับเกลี่ยดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลนาคอเรือ
ราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับเกลี่ยดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลนาคอเรือ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.