คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 
นายศราวุธ สังกะเพศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
 
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นิติกร
นางสาวปวริศา แสงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางมาลัยพร แก้วสุดใจ
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิลาวัลย์ คำเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดรุณี คะปานา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายยุทธนา ธิต๊ะ
คนงานทั่วไป
นายวีรยุทธ คิดอ่าน
คนงานทั่วไป
นายพีรพล ทองดี
คนงานทั่วไป
นายอนุชาติ ดอกแก้ว
นักการภารโรง
นายศรัณยู คำมาสาร
พนักงานขับรถ
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.