คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

นางอัจฉรา ธนันชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชฎาภา ปาละ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวสุณัฐชา หมอเก่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
นางสาวนภาพร คำนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววาลี ใสสว่าง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.