คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

 
นายธนาวุฒิ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายชูชาติ วีระ
นายช่างโยธา
 
นายอานนท์ บุญรัตน์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายณัฐนันท์ ไชยวงค์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
     
นายเสาร์คำ คำวงค์ษา
ช่างเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นายไกรพล สีดำ
ช่างเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นายพยนต์ วรรณติ๊บ
ช่างเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า
   
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.