คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

นายศราวุธ สังกะเพศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพรไพลิน อัยย์ตระกูล
นักวิชาการการศึกษา
นางวิไลวรรณ จินดาสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชัน ใสสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางผัดแก้ว เม็ดโท
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยนาตย์ สีบุตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจุฑาทิพย์ ใสสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นส.นภิสา ใบแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวัชรี ตันโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหนึ่งฤทัย แง่โว้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอมรรัตน์ ปู่แย
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.