คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 


นาคอเรือ เลื่องลือชื่อ ผ้าทอมือเลื่องลือนาม

อุดมเขตเกษตรกรรม ถิ่นวัฒนธรรม “คนเมือง” “ปกากะญอ”
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าดังนี้ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีการศึกษา พัฒนาคน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.2 ยุทธศาสตร์
เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือมียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือจำนวนแนวทางซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ดังนี้
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  +พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  +เป้าประสงค์
        1. พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
        2. มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  +พันธกิจ พัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
  +เป้าประสงค์
        1. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  +พันธกิจ การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ
  +เป้าประสงค์
        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        2. พัฒนาการบริหารงานและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  +พันธกิจ ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
  +เป้าประสงค์
        1. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
        2. การพัฒนาวิสาหกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
  +พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  +เป้าประสงค์
        1. พัฒนาการสาธารณสุข
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น
        3. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
        4. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
        5. การแก้ไขปัญหาสังคม และส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  +พันธกิจ พัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  +เป้าประสงค์
        1. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ
        2. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4 ตัวชี้วัด
        1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
        2. ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
        3. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
        4. พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร
        5. พัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
        6. สร้างอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน
        7. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน
        8. พัฒนาการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่ดี
        9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น
        10. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
        11. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
        12. พัฒนาการแก้ไขปัญหาสังคม และส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
        13. พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลให้มีมาตรฐานและถูกวิธี
        14. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

2.5 ค่าเป้าหมาย
        1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและสาธารณประโยชน์ 10 หมู่บ้าน
        2. ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 10 หมู่บ้าน
        3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ทุกแห่งภายในตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน
        4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 10 หมู่บ้าน
        5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ทุกๆด้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน
        6. ส่งเสริมพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างน้อย 2 ช่องทาง จำนวน 10 หมู่บ้าน         7. มีกิจกรรม หรือ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม         8. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ทุกปีงบประมาณ
        9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
        10. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 หมู่บ้าน
        11. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตร จำนวน 10 หมู่บ้าน
        12. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
        13. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน
        14. สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในตำบล จำนวน 2 หน่วยงาน
        15. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในตำบลจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา จำนวน 6 แห่ง
        16. พัฒนาการศึกษา ของ ศพด. จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.
        17. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
        18. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรม จำนวน 10 หมู่บ้าน
        19. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 หมู่บ้าน
        20. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ จำนวน 10 หมู่บ้าน
        21. ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ตำบล
        22. จัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง จำนวน 10 หมู่บ้าน
        23. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง จำนวน 10 หมู่บ้าน
        24. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 10 หมู่บ้าน
        25. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ จำนวน 10 หมู่บ้าน

2.6 กลยุทธ์
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและสาธารณประโยชน์
        2. ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
        3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
        4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
        5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        6. พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
        7. พัฒนาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
        8. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
        9. การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
        10. การพัฒนาส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
        11. การพัฒนาการเกษตร
        12. การพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
        13. การพัฒนางานบริการสาธารณสุข
        14. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
        15. การพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ
        16. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ
        17. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
        18. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
        19. การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
        20. การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        21. การพัฒนาการการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
        1. พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
        2. มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ
        3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ
        4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมมีสุข
        5. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพดี
        6. การบริหารงานของอบต. มีประสิทธิภาพ
        7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.