คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ระบบ การสื่อสารให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชน

2. บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรกรรม และนอกภาค เกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

6. พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ ภายใต้งบประมาณ และบุคลากรที่จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.