คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

จำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านหลังท่อ 112 142 130 272
2 บ้านนาคอเรือ 206 240 227 467
3 บ้านห้วยหินดำ 100 147 149 296
4 บ้านห้วยฝาง 171 269 279 548
5 บ้านแม่ป่าไผ่ 244 406 424 830
6 บ้านแม่งูด 174 304 284 588
7 บ้านเด่น 144 207 211 418
8 บ้านตีนตก 149 233 221 454
9 บ้านแม่ลายดวงจันทร์ 154 222 247 469
10 บ้านใหม่ยูงทอง 145 209 241 450
รวม1,5992,3792,4134,792

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือมีขอบเขตการรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,599 ครัวเรือน จำนวนประชากร 4,792 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ
•อาชีพ Occupution
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ลำไย ฯลฯ รองลงมาเป็นอาชีพทำการประมง และมีอาชีพอื่น ๆ คือ รับราชการ รับจ้าง เป็นต้น

หน่วยงานราชการและหน่วยธุรกิจในเขต อบต. นาคอเรือ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
2. สถานีอนามัยบ้านนาคอเรือ
3. สหกรณ์นิคมนาคอเรือ
4. สถานีอนามัยบ้านแม่งูด
5. ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน

หน่วยธุรกิจ
1. ร้านขายของชำ
2. ร้านขายอาหาร
3. ร้านซ่อมจักรยานยนต์
4. ปั๊มน้ำมัน

สภานภาพทางสังคม (Social Status)
•สถาบันการศึกษา (Academic) แบ่งเป็น
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนบ้านหลังท่อ
(2) โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
(3) โรงเรียนบ้านห้วยฝาง
(4) โรงเรียนบ้านแม่งูด
(5) โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา
(6) โรงเรียนบ้านตีนตก

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอเรือ
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป่าไผ่

3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
(1) ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอยแอก
(2) ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์

•สถาบันทางศาสนา (Religien Institute) มีวัดทั้งหมด 9 วัด ได้แก่
1. วัดบ้านหลังท่อ
2. วัดบ้านนาคอเรือ
3. วัดบ้านห้วยฝาง
4. วัดบ้านห้วยหินดำ
5. วัดบ้านแม่ป่าไผ่
6. วัดบ้านแม่งูด
7. วัดบ้านเด่น
8. วัดบ้านตีนตก
9. วัดบ้านแม่ลายดวงจันทร์

•การสาธารณสุข (Pubic Health) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาคอเรือ มี 2 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอเรือ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด

สาธารณูปโภค (Pubic Utility)
•การคมนาคม (Transportation)
มีเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ จังหวัด โดยทางรถยนต์ คือ
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง)
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1012 (สายฮอด - วังลุง)
3. ทางหลวงชนบท สายบ้านวังลุง ตำบลฮอด – บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ เส้นทางรองเชื่อมภายในหมู่บ้านเป็น ถนน คสล., คสม. และ ลูกรัง

•ไฟฟ้า (Electircity)
ตำบลนาคอเรือ มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็น 91.02 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้บริการจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาพ อำเภอฮอด หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) มีทั้งสิ้น 8.98 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าถนน) มีครอบคลุมประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่

ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)
•ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (Natural Resources)
ตำบลนาคอเรือพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขา ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำและป่าไม้ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า "ห้วยยางปาน" ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.