คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 
นายบุญศรี หล่อใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
       
นายสม แง้โหว้
รองประธานสภา อบต.
นายศราวุธ สังกะเพศ
เลขานุการสภา อบต.
       
นายประเสริฐ ปิงวัง
ส.อบต. ม.1
นางสุรัชณี มหาวรณ์
ส.อบต. ม.1
นายบุญศรี หล่อใจ
ส.อบต. ม.2
นายสมบัติ ยิ่งละออฃ
ส.อบต. ม.2
       
นายณรงค์ มะโนหมด
ส.อบต. ม.3
นายสมเพชร พรหมเสน
ส.อบต. ม.3
นายสม แง้โว้
ส.อบต. ม.4
นายแดง คิดอ่าน
ส.อบต. ม.4
       
นายวีรชาติ ต๋าฝั้น
ส.อบต. ม.5
นายองอาด สุขแคะ
ส.อบต. ม.5
นายทิตรจัน หล้าก้อน
ส.อบต. ม.6
นายวิทยา เม็ดโท
ส.อบต. ม.6
       
นายหล้า แก้วโหว้
ส.อบต. ม.7
นายสำเริง วงวาร
ส.อบต. ม.7
นายธนธรณ์ กาวัด
ส.อบต. ม.8
นายปู่เงิน คำต่อม
ส.อบต. ม.9
       
นางวิไลวรรณ ปู่ปุ๊ด
ส.อบต. ม.9
นายอเนก คะปานา
ส.อบต. ม.10
   
       
       
หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.