คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

สภาพทั่วไป General Status
 • ที่ตั้ง Situation

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นาคอเรือถึงที่ว่าการอำเภอฮอด ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 110 กิโลเมตร

 • เนื้อที่และอาณาเขต Area and Boundary

 • ตำบลนาคอเรือมีพื้นที่ ประมาณ 318 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 • ลักษณะภูมิประเทศ The Physical Feature

 • ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาคอเรือ มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นป่าและภูเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ำท่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขตนิคมสหกรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติ มีลำห้วยที่สำคัญไหลผ่านหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรจำนวน 2 สาย คือ ลำห้วยแม่ป่าไผ่และลำห้วยแม่งูด

  หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
  Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.