คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนาคอเรือ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2537 ทรงได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ อันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของราษฎร ทำให้เกิดผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้อำเภอ ฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับการอนุรักษ์ให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติสัตว์ป่าที่มีค่าหายากให้มีมากเพิ่มมากขึ้นเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงอยู่ต่อไป เป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และเพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของสัตว์ป่า ทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็น การส่งเสริมอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของราษฎร

พื้นที่บริเวณป่าที่ดำเนินการตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน ตั้งอยู่บริเวณบ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นที่ราบเนินเขา ที่หุบเขาริมห้วยและเนินเขา มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน มีสัตว์ส่วนมากจำพวกนกชนิดต่าง ๆ ไก่ป่า, เก้ง, กวาง, งู, ลิง, ชะนี, หมูป่า ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์สภาพป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติสัตว์ป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติสัตว์ป่ามีค่าหายากให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
- เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป
- เพื่อเป็นสถานศึกษาวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและเป็นการฝึกสัตว์ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
- เพื่อเป็นการสงวนพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงอยู่ต่อไป และเป็นการรักษาความสมดุลธรรมชาติ
- เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้มีอาชีพแก่ประชาชน เป็นการเพิ่มฐานะ
ทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว


แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหินดำ
บ้านห้วยหินดำ เป็นหมู่บ้านที่มีที่ตั้งในเขตตำบลนาคอเรือ เป็นหมู่บ้านที่ติดลำน้ำปิง ซึ่งเป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน ซึ่งลำน้ำปิงจะทอดยาวไปตามแนวเขตหมู่บ้าน ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยหินดำจะจับสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก เช่น ปลาชนิดต่างๆ จึงเป็นวิถีชาวบ้านที่ต้องอาศัยลำน้ำปิงในการดำรงชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้การจับปลา และร่วมออกเรือเพื่อจับปลากับชาวบ้าน พร้อมทั้งร่วมประกอบอาหารที่ทำจากปลาที่จับได้เพื่อรับประทาน และยังสามารถซื้อปลากลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องได้ ทั้งปลาสด และปลาแปรรูปต่างๆ


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.