คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

Download เอกสาร

- คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน-เนื้อหา
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
- จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
- ประมวลคุณธรรมจริยธรรมนาคอเรือ
- ประกาศเจตจำนงนาคอเรือ
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 60 6 ด้าน
- รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2560
- เอกสารบทบาทหน้าที่
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องรับเรื่องราวร้องทุกข์
- คู่มือพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใรการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.