คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 

ราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับเกลี่ยดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลนาคอเรือ

จัดซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับเกลี่ยดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านนาคอเรือหมู่ที่ 2 บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่น หมู่ที่ 7 บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคอเรือ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.