คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 
กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องตำบลนาคอเรือที่เคารพทุกท่าน กระผมนายเอกรินทร์ เม็ดโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนตำบลนาคอเรือทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กระผมและคณะผู้บริหาร มีความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ในการบริหารงานและพัฒนาตำบลนาคอเรือ ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลนาคอเรือ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องตำบลนาคอเรือ

ในการดำเนินงานของกระผม จะสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายข้าราชการประจำ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตำบลนาคอเรือ ที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตำบลนาคอเรือของเรา ให้มีความเจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พี่น้องตำบลนาคอเรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนตลอดไป

สุดท้ายนี้ กระผมของกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ด้วยจตุรพิธพรชัยและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป


นายเอกรินทร์ เม็ดโท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.