คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 
กระผม นายบุญศรี หล่อใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ขอขอบพระคุณประชาชนตำบลนาคอเรือที่ไว้วางใจเลือกให้กระผมเข้ามาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ที่เชื่อมั่นและให้เกียรติกระผมในการดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในนามตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาตำบลนาคอเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป


นายบุญศรี หล่อใจ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.