คำขวัญและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  สินค้าท้องถิ่น
  สถานที่ท่องเที่ยว
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
 
 
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
 
  สาส์นจากนายก อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากประธานสภา อบต. นาคอเรือ
  สาส์นจากปลัด อบต. นาคอเรือ
 
  รายงานการเงิน
  รายงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติ
 
Admin Login
 Username :
 Password :
 
ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ได้ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้จากประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลนาคอเรือ และดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ จึงได้จัดทำเวปไซต์ขององค์กร โดยรวบรวมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชน

กระผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ยินดีรับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ จากพี่น้องประชาชนตำบลนาคอเรือ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติงานต่อไป


นายศราวุธ สังกะเพศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


หน้าแรก  /   ข้อมูลพื้นฐาน  /    ข่าวประชาสัมพันธ์   /   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   /   ภาพกิจกรรม   /   กระทู้ถามตอบ   /   ติดต่อเรา
Copyright 2012 Nakorreua.go.th All rights reserved.